Deklaracja dostępności

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dem.com.pl

Data publikacji serwisu internetowego: 16.09.2020.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.09.2020

Strona internetowa jest częściowo niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów ze względu na brak w części filmów napisów oraz brak audiodeskrypcji dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Wszystkie zdjęcia i grafiki w serwisie nie posiadają alternatywnych opisów, ich treść jest nie jest dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na urządzeniach mobilnych. Jednak wiele z nich posiada takie atrybuty.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.

Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

Linki prowadzące do podstron serwisów otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką. Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się w osobnym oknie. 

Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności (używać maksymalnie dwóch kolorów i nie stosować kapitalijek).

Powodem niedostosowania niektórych elementów jest ingerencja w grafikę strony, która powodowałaby całkowite przebudowanie modułu www.

Oświadczenie sporządzono dnia 20.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

KONTAKT

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Richter, Paulina_Richter@pwm.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer 887119429. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link: https://www.rpo.gov.pl/)

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Polskie Wydawnictwo Muzyczne mieści się w lokalizacjach:

 • Ul. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków
 • Dojazd: możliwość skorzystania z parkingu od ul. Wygody (do uzgodnienia, tel. +48 124227044), dojazd komunikacją miejską: przystanki: Jubilat, Muzeum Narodowe.
 • Wejście do budynku: próg przed wejściem, możliwość skorzystania z dzwonka i poproszenia o pomoc
 • Recepcja znajduje się po lewej stronie, zaraz przy wejściu do budynku
 • W budynku znajduje się winda, między poziomem 0 a 4 piętrem.
 • Korytarze są szerokie, umożliwiają swobodne poruszanie się dla osób na wózkach.
 • Toaleta nie jest dostępna dla osób na wózkach.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak pętli indukcyjnej.
 • Osoby niewidome mogą poruszać się wewnątrz budynku w obecności psa przewodnika.
 • Ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa
 • Dojazd: możliwość skorzystania z parkingu od ul. Fredry 8 (do uzgodnienia, tel. +48 22 635 35 50), dojazd komunikacją miejską: przystanki autobusowe: Plac Teatralny, Plac Piłsudskiego; przystanki tramwajowe: Plac Bankowy i Królewska; przystanki metro: Ratusz Arsenał lub Świętokrzyska.
 • Wejście do budynku: próg przed wejściem, schody. Możliwość skorzystania z dzwonka i poproszenia o pomoc.
 • Recepcja znajduje się po lewej stronie, zaraz przy wejściu do budynku.
 • W budynku znajduje się winda, między poziomem 0 a 1 piętrem.
 • Korytarze są szerokie, umożliwiają swobodne poruszanie się dla osób na wózkach.
 • Toaleta nie jest dostępna dla osób na wózkach.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak pętli indukcyjnej.
 • Osoby niewidome mogą poruszać się wewnątrz budynku w obecności psa przewodnika.